Skip to main content

Lịch công tác của lãnh đạo từ 07/10 - 11/10/2019

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN

Nguyễn Thị Lan Anh

PHÓ CHÁNH ÁN

Hoàng Văn Tiến

PHÓ CHÁNH ÁN

Trương Huy Huân

Thứ 2

Ngày 07/10

Sáng

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị

tại UBND tỉnh

Chiều

Thứ 3

Ngày 08/10

Sáng

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao

Dự Hội nghị BCH

Hội Luật gia tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị

tại Ban Nội chính tỉnh

Thứ 4

Ngày 09/10

Sáng

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 5

Ngày 10/10

Sáng

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao

Thứ 6

Ngày 11/10

Sáng

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lịch làm việc của lãnh đạo có thể thay đổi theo yêu cầu công việc và theo quyết định của Chánh án.


cdscv