Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.485

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

795

Hình sự

567

Dân sự

2.993

Hôn nhân và gia đình

31

Kinh doanh thương mại

16

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

80

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv